Loading...

Regulamin Himalaya Base Camp II WINTER Edition 2019

1. Himalaya Base Camp II Winter Edition 2019 to biwak, który odbędzie się w dniach 07-10.03.2019 r. w Kamieniołomie Snozka. GóraWdżar, Kluszkowce, mającym na celu przybliżenie uczestnikom Biwaku praktycznych zasad postępowania w trakcie górskich wypraw oraz biwakowania. Organizatorem Himalaya Base Camp 2019 jest Firma Extreme Time z siedzibą w Nowym Targu, Nip 735-248-07-12.

2. Uczestnikami Himalaya Base Camp II Winter Edition 2019 mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pozostające pod stałą opieką prawnych opiekunów lub wyznaczonych przez nich osób, które:
a) wypełniły i przekazały Organizatorowi ankietę zgłoszeniową za pośrednictwem strony internetowej himalayabasecamp.pllub e-maila info@himalayabasecamp.pl
b) otrzymał-a e-maila z potwierdzeniem rezerwacji,
c) uiściły opłatę za udział w Himalaya Base Camp II Winter Edition 2019 kwotę VerticalCamp 640 zł.
Opłatę należy przekazać na konto: Extreme Time, Bank Millennium 72 1160 2202 0000 0003 2794 6517

Ważne : Opłatę nalezy uiścic w termine max 48 godzin od rezerwacji na stronie, w razie problemów należy niezwłocznie powiadomic Organizatora. Po tym okresie zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji i oddania miejsca na biwaku innemu uczestnikowi .

3. W przypadku dużej ilości zainteresowanych Organizator może zorganizować kolejne w sezonie 2019 edycje Himalaya Base Camp. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w takim przypadku technicznych zmian do niniejszego regulaminu.

Jeśli uczestnik Himalaya Base Camp II Winter Edition 2019 zrezygnuje z udziału z jakiejkolwiek przyczyny, organizator zwróci mu opłatę na następujących zasadach:

a) rezygnacja zostanie zgłoszona do 15.02.2019 r. ; przysługuje zwrot 100% wartości wpisowego

b) rezygnacja nastąpi po 15.02.2019 r. lub uczestnik nie weźmie udziału w Himalaya Base Camp II Winter Edition  2019 nie przysługuje zwrot opłaty za uczestnictwo.

4. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp 2019 przyjmuje do wiadomości, że w trakcie Wiszącego Biwaku realizowane będą praktycznie czynności związane z przedmiotem Himalaya Base Camp 2019, które mogą wiązać się z przypadkowymi drobnymi urazami, za które organizatorzy Himalaya Base Camp II Winter Edition  2019 nie ponoszą odpowiedzialności. Ze względów bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy powinni się stawiać w wyznaczonym miejscu na czas .

5. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp II Winter Edition 2019 zobowiązany jest ściśle stosować się do poleceń Organizatora oraz Instruktorów. Osoba nie stosująca się do poleceń przedstawicieli Organizatora może zostać usunięta z Himalaya Base Camp 2019 bez zwrotu wpisowego. Każdy uczestnik odpowiada za wypożyczony sprzęt wspinaczkowy podczas trwania eventu i zobowiazany jest zakładać i nosic zawsze kask ochronny na terenie oraz w poblizu kamieniołomu.

6. Uczestnikom biwaku Nie Wolno samodzielnie wypinać się lub manipulować zapięciem uprzęży w namiocie zawieszonym na skale, można to zrobić tylko w obecności instruktora Himalaya Base Camp lub na  jego wyraźne polecenie.

Samodzielna manipulacja sprzętem wspinaczkowym w wiszącym namiocie grozi poważnymi konsekwencjami, kalectwem lub śmiercią. Uczestnik biwaku Nie może samodzielnie opuszczać wiszącego namiotu , samodzielnie zjeżdzać na linie z namiotu , bez obecności i wyraźnego polecenia instruktoraHimalaya Base Camp.
Osobie usuniętej z Himalaya Base Camp 2019 z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.

7. Ze względów bezpieczeństwa uczestników i ze względów edukacyjnych Himalaya Base Camp II Winter Edition 2019 jest biwakiem bezalkoholowym. Uczestnik spożywający alkohol, lub inne środki odurzające w trakcie Himalaya Base Camp 2019, a także uczestnik przybywający na Himalaya Base Camp 2019 pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających może zostać usunięty z Himalaya Base Camp II Winter Edition 2019 bez zwrotu wpisowego. Osobie usuniętej z Himalaya Base Camp 2019 z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.

8. Przystępując do udziału w Himalaya Base Camp 2018 uczestnik deklaruje dobry stan zdrowia, umożliwiający mu udział w Himalaya Base Camp II Winter Edition 2019. Wszelkie choroby lub dolegliwości, w tym w szczególności choroby i dolegliwości będące przeciwwskazaniami do znacznego wysiłku fizycznego, uczestnik zobowiązany jest zgłosić na piśmie Organizatorowi przed przystąpieniem do Himalaya Base Camp 2019. W takim przypadku Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w Himalaya Base Camp II Winter Edition 2019. Dalsze roszczenia uczestnika wobec Organizatora są wyłączone.

9. W czasie Himalaya Base Camp II Winter Edition 2019 każdy uczestnik zobowiązany jest do nadzoru i pieczy nad rzeczami i wyposażeniem uczestnika. Organizator w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody uczestników związane z kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem jakichkolwiek rzeczy, w tym wyposażenia uczestnika.

10. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp II Winter Edition 2019 bierze w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp II Winter Edition 2019 ma prawo uzyskać w siedzibie Organizatora szczegółowy program oraz informację o ryzykach związanych z udziałem w Evencie.

11. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp II Winter Edition 2019 zobowiązany jest posiadać ciepłą odzież, odzież ochronną, a także inne wyposażenie osobiste tj. namiot, ciepły śpiwór, karimata właściwe do użycia w terenie. Szczegółowych informacji o wymaganiach dotyczących posiadanej odzieży i wyposażenia, uczestnik może uzyskać pod mailem info@himalayabasecamp.pl lub nr.telefonu 535-164-146.

12. Himalaya Base Camp II Winter Edition 2019 organizowany jest w terenie otwartym ( skalnym) i w związku z tym jego przebieg jest uzależniony od warunków pogodowych istniejących w czasie Himalaya Base Camp II Winter Edition 2019. Organizator nie gwarantuje żadnych konkretnych warunków pogodowych i nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne w okresie trwania Himalaya Base Camp II Winter Edition 2019.

13. Organizator ma prawo w każdym czasie odwołać Himalaya Base Camp II Winter Edition 2019 lub przerwać BIWAK, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności ze względu na złe warunki pogodowe kontynuowanie Himalaya Base Camp 2019 nie będzie możliwe, lub wiązać się będzie z nadmiernym ryzykiem dla życia lub zdrowia uczestników lub przedstawicieli organizatora. W przypadku odwołania lub przerwania Himalaya Base Camp II Winter Edition 2019 ze wskazanych wyżej przyczyn Organizator zwróci Uczestnikom opłaty za udział w Himalaya Base Camp II Winter Edition 2019, pomniejszoną o koszty organizacji Himalaya Base Camp II Winter Edition 2019, które Organizator poniósł lub zobowiązany jest ponieść niezależnie od odwołania Himalaya Base Camp 2019. Określony powyżej zwrot opłaty wyczerpuje roszczenia uczestnika wobec Organizatora.

14. Uczestnictwo w Himalaya Base Camp II Winter Edition 2019 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku, imienia i nazwiska na stronie internetowej, w materiałach prasowych oraz wszelkich materiałach związanych z działalnością Organizatora o ile w/w wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska nie jest obraźliwe.
W razie gwałtownego załamania pogoda, które mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo oraz życie uczestników, Organizator może podjąć decyzje o rezygnacji spania na ścianie na rzecz noclegu w namiocie na terenie Base Campu.

15. Preferowane ubranie warstwowe na tak zwaną cebulkę. Pamiętamy o tym, że temperatura w marcu może być zmienna.
– buty do turystyki górskiej,
– bielizna termoaktywna
– skarpety 2x
– spodnie wierzchnie typu shoft-shell oraz typu gore-tex ( na śnieg)
– kurtka typu polar lub shoft-shell
– kurtka typy gore-tex
– sweter puchowy, kurtka primaloft lub puchowa,
– rękawiczki 2x cienkie oraz grube,
– ciepły spiwór,
– karimata,
– kominiarka,
– termos,
– ogrzewacze chemiczne,
– czapka 2x oraz bufka,
– plecak 45l,
– czołówka,
– zapasowe baterie,
– namiot (w razie gwałtownego załamania pogody)

16. Uczestnictwo w Himalaya Base Camp II Winter Edition 2019 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji o kolejnych, podobnych działaniach Organizatorów.