Loading...

Regulamin Himalaya Base Camp 2019


Regulamin Himalaya Base Camp 2019 ( dotyczy Vertical Camp, Base Camp i VIP )

(regulamin FAMILY EDITION dostepny jest ponizej )

Zapoznanie sie z ponizszym regulaminem jest obowiazkowe dla kazdego uczestnika , PRZED przystapieniem do wydarzenia HBC.

1. Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 to biwak, który odbędzie się w dniach 27.08 – 01-09 2019 r. w Kamieniołomie Snozka. Góra Wdżar, Kluszkowce, mającym na celu przybliżenie uczestnikom Biwaku praktycznych zasad postępowania w trakcie górskich wypraw oraz biwakowania. Organizatorem Himalaya Base Camp 2019 jest Firma Extreme Time z siedzibą w Nowym Targu, Nip 735-248-07-12.

2. Uczestnikami Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pozostające pod stałą opieką prawnych opiekunów lub wyznaczonych przez nich osób, które:
a) wypełniły i przekazały Organizatorowi ankietę zgłoszeniową za pośrednictwem strony internetowej himalayabasecamp.pllub e-maila info@himalayabasecamp.pl
b) otrzymał-a e-maila z potwierdzeniem rezerwacji,
c) uiściły opłatę za udział w Himalaya Base Camp 2019 kwotę VerticalCamp 640 zł, Base Camp 350zl , VIP 1000zl
Opłatę należy przekazać na konto: Extreme Time, Bank Millennium 72 1160 2202 0000 0003 2794 6517
Ważne : Opłatę należy uiścić w terminie max 24 godzin od rezerwacji na stronie, w razie problemów należy niezwłocznie powiadomić Organizatora. Po tym okresie zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji i oddania miejsca na biwaku innemu uczestnikowi .

3. W przypadku dużej ilości zainteresowanych Organizator może zorganizować kolejne w sezonie 2019 edycje Himalaya Base Camp. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w takim przypadku technicznych zmian do niniejszego regulaminu.
Jeśli uczestnik Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 zrezygnuje z udziału z jakiejkolwiek przyczyny, organizator zwróci mu opłatę na następujących zasadach:

(Legalne bezwarunkowe 48 h od zaksiegowania wplaty, czyli 3-4 dni od dokonania rezerwacji)

a) rezygnacja zostanie zgłoszona do 15.06.2019 r. ; przysługuje zwrot 100% wartości wpisowego
b) rezygnacja nastąpi po 15.06.2019 r. lub uczestnik nie weźmie udziału w Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019, nie przysługuje zwrot opłaty za uczestnictwo.

4. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp 2019 przyjmuje do wiadomości, że w trakcie Wiszącego Biwaku realizowane będą praktycznie czynności związane z przedmiotem Himalaya Base Camp 2019, które mogą wiązać się z przypadkowymi drobnymi urazami, za które organizatorzy Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 nie ponoszą odpowiedzialności. Ze względów bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy powinni się stawiać w wyznaczonym miejscu na czas .

5. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 zobowiązany jest ściśle stosować się do poleceń Organizatora oraz Instruktorów. Osoba nie stosująca się do poleceń przedstawicieli Organizatora może zostać usunięta z Himalaya Base Camp 2019 bez zwrotu wpisowego. Każdy uczestnik odpowiada za wypożyczony sprzęt wspinaczkowy podczas trwania eventu i zobowiązany jest zakładać i nosić zawsze kask ochronny na terenie oraz w pobliżu kamieniołomu.

6. Uczestnikom biwaku Nie Wolno samodzielnie wypinać się lub manipulować zapięciem uprzęży w namiocie zawieszonym na skale, można to zrobić tylko w obecności instruktora Himalaya Base Camp lub na  jego wyraźne polecenie.
Samodzielna manipulacja sprzętem wspinaczkowym w wiszącym namiocie grozi poważnymi konsekwencjami, kalectwem lub śmiercią. Uczestnik biwaku Nie może samodzielnie opuszczać wiszącego namiotu , samodzielnie zjeżdzać na linie z namiotu , bez obecności i wyraźnego polecenia instruktoraHimalaya Base Camp.
Osobie usuniętej z Himalaya Base Camp 2019 z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.

7. Ze względów bezpieczeństwa uczestników i ze względów edukacyjnych Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 jest biwakiem bezalkoholowym. Uczestnik spożywający alkohol, lub inne środki odurzające w trakcie Himalaya Base Camp 2019, a także uczestnik przybywający na Himalaya Base Camp 2019 pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających może zostać usunięty z Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 bez zwrotu wpisowego. Osobie usuniętej z Himalaya Base Camp 2019 z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.

8. Przystępując do udziału w Himalaya Base Camp 2019 uczestnik deklaruje dobry stan zdrowia, umożliwiający mu udział w Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019. Wszelkie choroby lub dolegliwości, w tym w szczególności choroby i dolegliwości będące przeciwwskazaniami do znacznego wysiłku fizycznego, uczestnik zobowiązany jest zgłosić na piśmie Organizatorowi przed przystąpieniem do Himalaya Base Camp 2019. W takim przypadku Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019. Dalsze roszczenia uczestnika wobec Organizatora są wyłączone.
9. W czasie Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 każdy uczestnik zobowiązany jest do nadzoru i pieczy nad rzeczami i wyposażeniem uczestnika. Organizator w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody uczestników związane z kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem jakichkolwiek rzeczy, w tym wyposażenia uczestnika.

10. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 bierze w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 ma prawo uzyskać w siedzibie Organizatora szczegółowy program oraz informację o ryzykach związanych z udziałem w Evencie.

11. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 zobowiązany jest posiadać ciepłą odzież, odzież ochronną, a także inne wyposażenie osobiste tj. namiot, ciepły śpiwór, karimata właściwe do użycia w terenie. Szczegółowych informacji o wymaganiach dotyczących posiadanej odzieży i wyposażenia, uczestnik może uzyskać pod mailem info@himalayabasecamp.pl lub nr.telefonu 535-164-146.

12. Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 organizowany jest w terenie otwartym ( skalnym) i w związku z tym jego przebieg jest uzależniony od warunków pogodowych istniejących w czasie Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019. Organizator nie gwarantuje żadnych konkretnych warunków pogodowych i nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne w okresie trwania Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019.

13. Organizator ma prawo w każdym czasie odwołać Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 lub przerwać BIWAK, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności ze względu na złe warunki pogodowe kontynuowanie Himalaya Base Camp 2019 nie będzie możliwe, lub wiązać się będzie z nadmiernym ryzykiem dla życia lub zdrowia uczestników lub przedstawicieli organizatora. W przypadku odwołania lub przerwania Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 ze wskazanych wyżej przyczyn Organizator zwróci Uczestnikom opłaty za udział w Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019, pomniejszoną o koszty organizacji Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019, które Organizator poniósł lub zobowiązany jest ponieść niezależnie od odwołania Himalaya Base Camp 2019. Określony powyżej zwrot opłaty wyczerpuje roszczenia uczestnika wobec Organizatora. W razie gwałtownego załamania pogody, które mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo oraz życie uczestników, Organizator może podjąć decyzje o rezygnacji spania na ścianie na rzecz noclegu w namiocie na terenie Base Campu.

14. Uczestnictwo w Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku, imienia i nazwiska na stronie internetowej, w materiałach prasowych oraz wszelkich materiałach związanych z działalnością Organizatora o ile w/w wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska nie jest obraźliwe.

15. RODO: Uczestnik Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 przyjmuje do wiadomości że administratorem danych osobowych jest Firma Extreme Time z siedzibą w Nowym Targu, Nip 735-248-07-12, która odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestrów zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej, elektronicznej i innych zbiorach danych prowadzonych przez Firmę. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 oraz wydawania materiałów dokumentacyjnych i Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 i kolejnych tego typu przedsięwzięć Organizatorów. Odbiorcami danych będą uczestnicy Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 , osoby odwiedzające oficjalne serwisy internetowe promocyjno-informacyjne Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 oraz publikowane w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora oraz odbiorcy materiałów promocyjnych drukowanych w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu użycia przez Organizatora w/w materiałów nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane uczestników w Rejestrze Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 będą przetwarzane bezterminowo. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich własnych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w miejscu zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, mailowo na adres Organizatora, a także materiały fotograficzne, filmowe i dźwiękowe pochodzące z nagrań własnych, współorganizatorów imprez oraz materiałów prasowych ogólnodostępnych. Obowiązek podania danych osobowych wynika z  wyrażenia zgody na uczestnictwo w Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019

16. Uczestnictwo w Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji o kolejnych, podobnych działaniach Organizatorów.

17. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp III Letnia Edycja 2019 zobowiązany jest posiadać wykupione ubezpieczenie osobiste, cywilne, zdrowotne, od wypadków itd , które pokrywa wszystkie wykonywane czynności na terenie obozu i podczas szkoleń , na całkowity czas uczestnictwa w wydarzeniu .

18. Preferowane ubranie warstwowe na tak zwaną cebulkę. Pamiętamy o tym, że pogoda i  temperatura  może być zmienna.

–Namiot

– buty do turystyki górskiej,
– bielizna termoaktywna
– skarpety 2x
– spodnie wierzchnie typu shoft-shell oraz typu gore-tex ( na śnieg)
– kurtka typu polar lub shoft-shell
– kurtka typy gore-tex
– sweter puchowy, kurtka primaloft lub puchowa,
– rękawiczki 2x cienkie oraz grube,
– ciepły spiwór,
– karimata,
– kominiarka,
– termos,
– ogrzewacze chemiczne,
– czapka 2x oraz bufka,
– plecak 45l,
– czołówka,
– zapasowe baterie,

REGULAMIN Himalaya Base Camp FAMILY EDITION 2019 :

1.Himalaya Base Camp Family Edition 2019 to biwak, który odbędzie się w dniach 27.08. 2019 r. w Kamieniołomie Snozka. Góra Wdżar, Kluszkowce, mającym na celu przybliżenie uczestnikom Biwaku praktycznych zasad postępowania w trakcie górskich wypraw oraz biwakowania. Organizatorem Himalaya Base Camp Faamily Edition 2019 jest Firma Extreme Time z siedzibą w Nowym Targu, Nip 735-248-07-12.

2. Zgłoszenia przyjmowane są od grup rodziców z dziećmi (w grupie max . 2 dzieci na jednego rodzica w wieku od 7 do 15 lat). Uczestnikami Himalaya Base Camp Family Edition 2019 mogą być osoby niepełnoletnie TYLKO pozostające pod stałą opieką prawnych opiekunów lub wyznaczonych przez nich osób, które:
a) wypełniły i przekazały Organizatorowi ankietę zgłoszeniową za pośrednictwem strony internetowej himalayabasecamp.pl lub e-maila info@himalayabasecamp.pl
b) otrzymał-a e-maila z potwierdzeniem rezerwacji,
c) uiściły opłatę za udział w Himalaya Base Camp Falimy Edition 2019 kwotę 450 zł (1 rodzic + dziecko ) lub kwotę 550 zł (1 rodzic + 2dzieci )
Opłatę należy przekazać na konto: Extreme Time, Bank Millennium 72 1160 2202 0000 0003 2794 6517
Ważne : Opłatę należy uiścić w terminie max 24 godzin od rezerwacji na stronie, w razie problemów należy niezwłocznie powiadomić Organizatora. Po tym okresie zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji i oddania miejsca na biwaku innemu uczestnikowi .

Typy Biletow:

Bilet : FAMILY EDITION 1+1  ( tylko 27.08)  1 Opiekun + 1 Dziecko

Umożliwia uczestnictwo we wszystkich aktywnościach i szkoleniach  w specjalnej edycji FAMILY przeznaczonej dla rodzin podczas Himalaya Base Camp 27.08.19, dla rodzica + 1 dziecko ze spaniem w specjalnym biwaku na ziemi .

Bilet : FAMILY EDITION 1+2  ( tylko 27.08)  1 Opiekun +2 Dzieci

Umożliwia uczestnictwo we wszystkich aktywnościach i szkoleniach  w specjalnej edycji FAMILY przeznaczonej dla rodzin podczas Himalaya Base Camp, dla 1 rodzica + 2 dzieci ze spaniem w specjalnym biwaku na ziemi .

3.Jeśli uczestnik Himalaya Base Camp Family Edition 2019 zrezygnuje z udziału z jakiejkolwiek przyczyny, organizator zwróci mu opłatę na następujących zasadach:
a) rezygnacja zostanie zgłoszona do 14 dni uiszczeniu oplaty rejestracyjnej  ; przysługuje zwrot 100% wartości wpisowego
b) rezygnacja nastąpi po 15.07.2019 r. lub uczestnik nie weźmie udziału w Himalaya Base Camp Family Edition 2019, nie przysługuje zwrot opłaty za uczestnictwo.

4. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp Family Edition 2019 przyjmuje do wiadomości, że w trakcie Wiszącego Biwaku realizowane będą praktycznie czynności związane z przedmiotem Himalaya Base Camp Family Edition 2019, które mogą wiązać się z przypadkowymi drobnymi urazami, za które organizatorzy Himalaya Base Camp Family Edition 2019 nie ponoszą odpowiedzialności. Ze względów bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy powinni się stawiać w wyznaczonym miejscu na czas .

5. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp Family Edition 2019 zobowiązany jest ściśle stosować się do poleceń Organizatora oraz Instruktorów. Osoba nie stosująca się do poleceń przedstawicieli Organizatora może zostać usunięta z Himalaya Base Camp Family Edition 2019 bez zwrotu wpisowego. Każdy uczestnik odpowiada za wypożyczony sprzęt wspinaczkowy podczas trwania eventu i zobowiązany jest zakładać i nosić zawsze kask ochronny na terenie oraz w pobliżu kamieniołomu.

6. Uczestnikom biwaku Nie Wolno samodzielnie wypinać się lub manipulować zapięciem uprzęży podczas zajęć w terenie, można to zrobić tylko w obecności instruktora Himalaya Base Camp lub na jego wyraźne polecenie. Samodzielna manipulacja sprzętem wspinaczkowym podczas zajęć w terenie grozi poważnymi konsekwencjami, kalectwem lub śmiercią !
Osobie usuniętej z Himalaya Base Camp Family Edition 2019 z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.

7. Ze względów bezpieczeństwa uczestników i ze względów edukacyjnych Himalaya Base Camp Family Edition 2019 jest biwakiem bezalkoholowym. Uczestnik spożywający alkohol, lub inne środki odurzające w trakcie Himalaya Base Camp Family Edition 2019, a także uczestnik przybywający na Himalaya Base Camp Famili Edition 2019 pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających może zostać usunięty z Himalaya Base Camp Family Edition 2019 bez zwrotu wpisowego. Osobie usuniętej z Himalaya Base Camp Family Edition 2019 z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.

8. Przystępując do udziału w Himalaya Base Camp Family Edition 2019 uczestnik deklaruje dobry stan zdrowia, umożliwiający mu udział w Himalaya Base Camp Family Edition 2019. Wszelkie choroby lub dolegliwości, w tym w szczególności choroby i dolegliwości będące przeciwwskazaniami do znacznego wysiłku fizycznego, uczestnik zobowiązany jest zgłosić na piśmie Organizatorowi przed przystąpieniem do Himalaya Base Camp Family Edition 2019. W takim przypadku Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w Himalaya Base Camp Family Edition 2019. Dalsze roszczenia uczestnika wobec Organizatora są wyłączone.

9. W czasie Himalaya Base Camp Family Edition 2019 każdy uczestnik zobowiązany jest do nadzoru i pieczy nad rzeczami i wyposażeniem uczestnika. Organizator w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody uczestników związane z kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem jakichkolwiek rzeczy, w tym wyposażenia uczestnika.

10. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp Family Edition 2019 bierze w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp Family Edition 2019 ma prawo uzyskać w siedzibie Organizatora szczegółowy program oraz informację o ryzykach związanych z udziałem w Evencie.

11. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp Family Edition 2019 zobowiązany jest posiadać ciepłą odzież, odzież ochronną, a także inne wyposażenie osobiste tj. namiot, ciepły śpiwór, karimata właściwe do użycia w terenie. Szczegółowych informacji o wymaganiach dotyczących posiadanej odzieży i wyposażenia, uczestnik może uzyskać pod mailem info@himalayabasecamp.pl lub nr.telefonu 535-164-146.

12. Himalaya Base Camp Family Edition 2019 organizowany jest w terenie otwartym ( skalnym) i w związku z tym jego przebieg jest uzależniony od warunków pogodowych istniejących w czasie Himalaya Base Camp Family Edition 2019. Organizator nie gwarantuje żadnych konkretnych warunków pogodowych i nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne w okresie trwania Himalaya Base Camp Family Edition 2019.

13. Organizator ma prawo w każdym czasie odwołać Himalaya Base Camp Family Edition 2019 lub przerwać BIWAK, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności ze względu na złe warunki pogodowe kontynuowanie Himalaya Base Camp Family Edition 2019 nie będzie możliwe, lub wiązać się będzie z nadmiernym ryzykiem dla życia lub zdrowia uczestników lub przedstawicieli organizatora. W przypadku odwołania lub przerwania Himalaya Base Camp Family Edition 2019 ze wskazanych wyżej przyczyn Organizator zwróci Uczestnikom opłaty za udział w Himalaya Base Camp Family Edition 2019, pomniejszoną o koszty organizacji Himalaya Base Camp Family Edition 2019, które Organizator poniósł lub zobowiązany jest ponieść niezależnie od odwołania Himalaya Base Camp Family Edition 2019. Określony powyżej zwrot opłaty wyczerpuje roszczenia uczestnika wobec Organizatora.W razie gwałtownego załamania pogoda, które mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo oraz życie uczestników, Organizator może podjąć decyzje o rezygnacji spania na ścianie na rzecz noclegu w namiocie na terenie Base Campu.

14. Uczestnictwo w Himalaya Base Camp Family Edition 2019 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku, imienia i nazwiska na stronie internetowej, w materiałach prasowych oraz wszelkich materiałach związanych z działalnością Organizatora o ile w/w wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska nie jest obraźliwe.

15. RODO: Uczestnik Himalaya Base Camp Family Edition 2019 przyjmuje do wiadomości że administratorem danych osobowych jest Firma Extreme Time z siedzibą w Nowym Targu, Nip 735-248-07-12, która odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestrów zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej, elektronicznej i innych zbiorach danych prowadzonych przez Firmę. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Himalaya Base Camp Family Edition 2019 oraz wydawania materiałów dokumentacyjnych i Himalaya Base Camp Family Edition 2019 na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych Himalaya Base Camp Family Edition 2019 i kolejnych tego typu przedsięwzięć Organizatorów. Odbiorcami danych będą uczestnicy Himalaya Base Camp Family Edition 2019, osoby odwiedzające oficjalne serwisy internetowe promocyjno-informacyjne Himalaya Base Camp Family Edition 2019, oraz publikowane w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora oraz odbiorcy materiałów promocyjnych drukowanych w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu użycia przez Organizatora w/w materiałów nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane uczestników w Rejestrze Himalaya Base Camp Family Edition 2019 będą przetwarzane bezterminowo. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich własnych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w miejscu zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, mailowo na adres Organizatora, a także materiały fotograficzne, filmowe i dźwiękowe pochodzące z nagrań własnych, współorganizatorów imprez oraz materiałów prasowych ogólnodostępnych. Obowiązek podania danych osobowych wynika z  wyrażenia zgody na uczestnictwo w Himalaya Base Camp Family Edition 2019. Uczestnictwo w Himalaya Base Camp Family Edition 2019 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji o kolejnych, podobnych działaniach Organizatorów.

17. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp Family Edition 2019 zobowiązany jest posiadać wykupione ubezpieczenie osobiste, cywilne, zdrowotne, od wypadków itd , które pokrywa wszystkie wykonywane czynności na terenie obozu i podczas szkoleń , na całkowity czas uczestnictwa w wydarzeniu .

18. Preferowane ubranie warstwowe na tak zwaną cebulkę. Pamiętamy o tym, że pogoda i  temperatura  może być zmienna.

– namiot
– buty do turystyki górskiej,
– bielizna termoaktywna
– skarpety 2x
– spodnie wierzchnie typu shoft-shell oraz typu gore-tex ( na śnieg)
– kurtka typu polar lub shoft-shell
– kurtka typy gore-tex
– sweter puchowy, kurtka primaloft lub puchowa,
– rękawiczki 2x cienkie oraz grube,
– ciepły spiwór,
– karimata,
– kominiarka,
– termos,
– ogrzewacze chemiczne,
– czapka 2x oraz bufka,
– plecak 45l,
– czołówka,
– zapasowe baterie,