Regulamin Himalaya Base Camp 2024

 1. Himalaya Base Camp 2024 to Biwak, który odbędzie się w następujących dniach: 
  - edycja 1: 23.05.2024 - 24.05.2024
  - edycja 2: 24.05.2024 - 25.05.2024
  - edycja 3: 25.05.2024 - 26.05.2024
  w Kamieniołomie Snozka, GórzeWdżar w Kluszkowcach, mający na celu przybliżenie uczestnikom Biwaku praktycznych zasad postępowania w trakcie górskich wypraw oraz biwakowania. Organizatorem Himalaya Base Camp 2024 jest Firma Extreme Time z siedzibą w Nowym Targu, NIP: 735-248-07-12.
 2. Uczestnikami Himalaya Base Camp2024 mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pozostające pod stałą opieką prawnych opiekunów lub wyznaczonych przez nich osób, które:
  a) wypełniły i przekazały Organizatorowi ankietę zgłoszeniową za pośrednictwem strony internetowej himalayabasecamp.pllub e-maila info@himalayabasecamp.pl
  b) otrzymały e-maila z potwierdzeniem rezerwacji,
  c) uiściły opłatę za udział w Himalaya Base Camp2024 zgodnie z wybranym wariantem noclegu. 
 3. Opłatę należy przekazać na konto: Extreme Time, Bank Millennium 72 1160 2202 0000 0003 2794 6517. 
  Ważne : Opłatę należy uiścić w terminie max 24 godzin od rezerwacji na stronie, w razie problemów należy niezwłocznie powiadomić Organizatora. Po tym okresie zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji i oddania miejsca na biwaku innemu uczestnikowi.
 4. W przypadku dużej ilości zainteresowanych Organizator może zorganizować dodatkową edycjęHimalaya Base Camp 2024. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w takim przypadku technicznych zmian do niniejszego regulaminu.
 5. Jeśli uczestnik Himalaya Base Camp2024 zrezygnuje z udziału z jakiejkolwiek przyczyny, organizator zwróci mu opłatę na następujących zasadach:
  a) rezygnacja zostanie zgłoszona do 01.03.2024 r. ; przysługuje zwrot 100% wartości wpisowego
  b) rezygnacja nastąpi po 01.03.2024r. ale przed 15.03.2024 r. przysługuje zwrot 50% wartości wpisowego.
  c) rezygnacja nastąpi po 15.03.2024 rlub uczestnik nie weźmie udziału w Himalaya Base Camp2024, nie przysługuje zwrot opłaty za uczestnictwo.
 6. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp 2024 przyjmuje do wiadomości, że w trakcie Wiszącego Biwaku realizowane będą praktycznie czynności związane z przedmiotem Himalaya Base Camp 2024, a zajęcia odbywają się w terenie i na linach.
 7. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp2024 zobowiązany jest ściśle stosować się do poleceń Organizatora oraz Instruktorów. Osoba nie stosująca się do poleceń przedstawicieli Organizatora może zostać usunięta z Himalaya Base Camp 2024 bez zwrotu wpisowego. 
 8. Każdy uczestnik odpowiada za wypożyczony sprzęt wspinaczkowy podczas trwania eventu i zobowiązany jest zakładać i nosić zawsze kask ochronny na terenie oraz w pobliżu kamieniołomu.
 9. Uczestnikom biwaku Nie Wolno samodzielnie wypinać się lub manipulować zapięciem uprzęży w namiocie zawieszonym na skale, można to zrobić tylko w obecności instruktora Himalaya Base Camp lub na  jego wyraźne polecenie.
  Samodzielna manipulacja sprzętem wspinaczkowym w wiszącym namiocie grozi poważnymi konsekwencjami, kalectwem lub śmiercią. Uczestnik biwaku Nie może samodzielnie opuszczać wiszącego namiotu , samodzielnie zjeżdżać na linie z namiotu , bez obecności i wyraźnego polecenia instruktoraHimalaya Base Camp.
  Osobie usuniętej z Himalaya Base Camp 2024 z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.
 10. Ze względów bezpieczeństwa uczestników i ze względów edukacyjnych Himalaya Base Camp2024 jest biwakiem bezalkoholowym. Uczestnik spożywający alkohol, lub inne środki odurzające w trakcie Himalaya Base Camp 2024, a także uczestnik przybywający na Himalaya Base Camp 2024 pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających może zostać usunięty z Himalaya Base Camp2024 bez zwrotu wpisowego. Osobie usuniętej z Himalaya Base Camp 2024 z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.
 11. Przystępując do udziału w Himalaya Base Camp 2024 uczestnik deklaruje dobry stan zdrowia, umożliwiający mu udział w Himalaya Base Camp2024. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że jestświadomy zagrożeń wynikających z uprawiania sportów o podniesionym ryzyku oraz turystyki górskiej. Wszelkie choroby lub dolegliwości, w tym w szczególności choroby i dolegliwości będące przeciwwskazaniami do znacznego wysiłku fizycznego, uczestnik zobowiązany jest zgłosić na piśmie Organizatorowi przed przystąpieniem do Himalaya Base Camp 2024. W takim przypadku Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w Himalaya Base Camp2024. Dalsze roszczenia uczestnika wobec Organizatora są wyłączone.
 12. W czasie Himalaya Base Camp2024 każdy uczestnik zobowiązany jest do nadzoru i pieczy nad rzeczami i wyposażeniem uczestnika. Organizator w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody uczestników związane z kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem jakichkolwiek rzeczy, w tym wyposażenia uczestnika.
 13. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp2024 bierze w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp2024 ma prawo uzyskać w siedzibie Organizatora szczegółowy program oraz informację o ryzykach związanych z udziałem w Evencie.
 14. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp2024 zobowiązany jest posiadać ciepłą odzież, odzież ochronną, a także inne wyposażenie osobiste tj.: ciepły śpiwór, karimata właściwe do użycia w terenie. Szczegółowych informacji o wymaganiach dotyczących posiadanej odzieży i wyposażenia, uczestnik może uzyskać pod mailem info@himalayabasecamp.pl lub nr.telefonu 535-164-146.
 15. Himalaya Base Camp2024 organizowany jest w terenie otwartym ( skalnym) i w związku z tym jego przebieg jest uzależniony od warunków pogodowych istniejących w czasie Himalaya Base Camp2024. Organizator nie gwarantuje warunków pogodowych i nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne w okresie trwania Himalaya Base Camp2024
 16. Organizator ma prawo w każdym czasie odwołać Himalaya Base Camp2024 lub przerwać Biwak, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności ze względu na złe warunki pogodowe kontynuowanie Himalaya Base Camp2024 nie będzie możliwe, lub wiązać się będzie z nadmiernym ryzykiem dla życia lub zdrowia uczestników i przedstawicieli organizatora. W przypadku odwołania lub przerwania Himalaya Base Camp2024ze wskazanych wyżej przyczyn Organizator zwróci Uczestnikom opłaty za udział w Himalaya Base Camp2024, pomniejszoną o koszty organizacji Himalaya Base Camp2024, które Organizator poniósł lub zobowiązany jest ponieść niezależnie od odwołania Himalaya Base Camp 2024. Określony powyżej zwrot opłaty wyczerpuje roszczenia uczestnika wobec Organizatora. W razie gwałtownego załamania pogody, które mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo oraz życie uczestników, Organizator może podjąć decyzje o rezygnacji spania na ścianie na rzecz noclegu w namiocie na terenie Base Campu.
 17. Uczestnictwo w Himalaya Base Camp2024jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku, imienia i nazwiska na stronie internetowej, w materiałach prasowych oraz wszelkich materiałach związanych z działalnością Organizatora o ile w/w wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska nie jest obraźliwe.
 18. RODO: Uczestnik Himalaya Base Camp2024 przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Firma Extreme Time z siedzibą w Nowym Targu, Nip 735-248-07-12, która odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestrów zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej, elektronicznej i innych zbiorach danych prowadzonych przez Firmę. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Himalaya Base Camp2024oraz wydawania materiałów dokumentacyjnych i Himalaya Base Camp2024na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych Himalaya Base Camp2024i kolejnych tego typu przedsięwzięć Organizatorów. Odbiorcami danych będą uczestnicy Himalaya Base Camp2024, osoby odwiedzające oficjalne serwisy internetowe promocyjno-informacyjne Himalaya Base Camp2024oraz publikowane w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora oraz odbiorcy materiałów promocyjnych drukowanych w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu użycia przez Organizatora w/w materiałów nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane uczestników w Rejestrze Himalaya Base Camp2024będą przetwarzane bezterminowo. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich własnych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w miejscu zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, mailowo na adres Organizatora, a także materiały fotograficzne, filmowe i dźwiękowe pochodzące z nagrań własnych, współorganizatorów imprez oraz materiałów prasowych ogólnodostępnych. Obowiązek podania danych osobowych wynika z  wyrażenia zgody na uczestnictwo w Himalaya Base Camp2024.
 19. Uczestnictwo w Himalaya Base Camp2024jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji o kolejnych, podobnych działaniach Organizatorów.
Partnerzy

Nasza strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę prywatności.